Türkiye’de Şirket Nasıl Kurulur?

Türk yasalarına göre, ancak Türkiye’de bir merkez kurulmuşsa yasal olarak bir şirket oluşturulabilir. Bir merkez edinmenin iki yolu vardır, bunlar ise; sanal veya gerçektir.

İlk tercih olarak şirket tarafından halihazırda tutulan bir site bulmak da mümkündür, ayrıca ev kiralamak da uygun bir seçimdir. Ev kiralamak ve ayrıca karşılaşabileceğiniz diğer tüm ücret ve komisyonlar size ayda ortalama 100- 150 dolar arasına mal olacaktır. İkincisi, şirketiniz için devlet tarafından sağlanan ancak gerçek bir yer olmayan bir adres olan “sanal konum” alabilirsiniz. (Sanal Ofis)

Şirketin sermayesi en önemli husustur; Türk mevzuatına göre şirket kurmak için asgari 1000 dolar sermaye gerekir ki bu sizi güvence altına almak için yetersizdir. Türk hukuku, şirket ile sermaye değerine bağlı olarak etkileşime girdiğinden herhangi bir özgürlük söz konusu değildir. Şirket sermayesi 100.000 dolar veya daha fazla olanlar için çalışma/ikamet vizesi mümkündür. TURSAB, Musiad ve diğerleri gibi şirketlere ürünleri basit ve verimli bir şekilde ihraç etmek ve ithal etmek için katılabilirsiniz.

Türkiye’de Ne Tür Şirketler Kurulur?

Türk Devletinin kanunen izin verdiği şirketler kurulabilir. Türk Ticaret Kanunu’na göre Türkiye’de beş farklı işletme kategorisi bulunmaktadır.

 • Anonim şirketler para kazanmak amacıyla kurulur ve kanunen yasak değildir. Bu tür bir işletme sabit bir sermayeye sahiptir ve yalnızca mülkiyeti nedeniyle oluşan borçlardan sorumlu olan hisselere bölünmüştür. Hissedarlar sadece taahhüt ettikleri sermaye paylarından şirkete karşı sorumludurlar. Anonim şirket, tek paylı ve hem gerçek hem de yasal hissedarlarla oluşturulabilir. Şirket merkezinde esas sözleşme ihdas edilerek ticaret siciline tescil edilmiştir. Çoğu durumda payların devri için genel kurulun muvafakati aranmaz ve pay sahipleri paylarını başkalarına devretmekte serbesttir. Bu, hisseleri halka açık olan ve borsada takas edilen tek firma şeklidir. Asgari sermaye tutarı 3.630 dolar ve kaydı kabul eden JSC’nin sermaye sistemi en az 7.261 dolar olmalıdır. Tescilden önce, itibari payın en az dörtte birinin nakit olarak, kalan kısmın ise tescil tarihinden itibaren 24 ay içinde ödenmesi gerekir. Ödeme planı, yönetim kuruluyla veya esas sözleşme ile belirlenebilir.
 • Limited bir şirketin sabit sermayesi vardır, hisselere bölünmüştür ve yalnızca maddi varlıklarıyla ilgili sorumluluklardan sorumludur. Limited bir şirketin yalnızca bir hissedarı olabilir. Ancak, yatırımcıların toplam sayısı elliyi geçmemelidir. Bu şirketlerin iş ortakları tüzel veya gerçek kişiler olmalıdır. Limited bir şirketin yerel ticaret siciline kayıtlı yazılı bir sözleşmesi olmalıdır. Limited bir şirketin hissedarları yükümlülüklerinden sorumlu değildir ve yalnızca taahhüt ettiği sermaye hisselerini ödemeleri gerekmektedir. Bunlar, tahsil edilemez kamu borçları nedeniyle sermaye yükümlülüklerinden sermaye hisselerinin oranına bağlı olarak sorumludurlar.
 • Kolektif şirketler, gerçek kişiler olması gereken iki ortağın oluşturduğu şirketlerdir. Her iki ortağın da işi bağımsız olarak yönetme hakkı ve yükümlülüğü vardır ve yönetim işi, şirket sözleşmesi veya ortakların çoğunluğu tarafından bir veya daha fazla başka ortağa devredilebilir. Bu ortakların şirketin alacaklılarına karşı ikinci derece sınırsız sorumluluğu vardır. Ayrıca, kolektif bir şirket herhangi bir para gerektirmez.
 • Sıradan limited ortaklık (özel şirket) ve hisselere bölünmüş limited ortaklık, limited ortaklığın (sermaye şirketi) iki biçiminden oluşur. Biri aktif ortak (sınırsız sorumluluğa sahip) diğeri ise statik iş ortağı (sınırlı sorumluluğa sahip) olan en az iki kişi tarafından kurulabilir. Aktif iş ortakları yaşayan bireyler olmalıdır ancak pasif iş ortakları yaşayan bireyler veya tüzel kişiler olabilir. Etkin olmayan bir ortağın yükümlülüğü yatırım yaptıkları sermayeyle sınırlıdır ve şirketi kontrol edemezler. Aktif bir iş ortağının sorumlulukları, toplu bir şirket ortağının sorumluluklarına benzer ve şirketi yönetebilme yeteneğine sahiptir.
 • Bir kooperatif şirketi, en az yedi ortak tarafından oluşturulabilen bir ticaret firmasıdır. Özel veya sermaye şirketi değildir. Her ortak en az bir ve en fazla 5.000 hisse alır. Ortaklık paylarının toplam değeri 100 Türk lirasıdır (7$). Kooperatif genel kurulu, genel kurula üç ay önce ortak olmayanlar hariç tüm ortaklara açıktır. Yapı kooperatifleri bu prosedürü gerektirmez. Bu şirketin yönetim kurulu, diğer yasal şartları taşıyan dört Türk vatandaşından oluşmalıdır.

Türkiye’de Şirket Kurmanın Şartları Nelerdir?

Türkiye’de bir şirket kurmadan ve ticari faaliyete geçmeden önce çeşitli yasal gereklilikler vardır. Bunlara, ne tür bir iş kurmak istediklerine karar vermek ve Şirketler Kanunu uyarınca noter tasdik belgesi almak dahildir. Türkiye’de Şirket kurmanın şartları şunlardır:

 • Kurumsal bir banka hesabının açılması ve gerekli sermayenin yatırılması;
 • Kanuna uygun olarak firma liderlerinin atanması;
 • Kuruluş belgeleri ile ortak ve yönetici bilgilerini Ticaret Sicil Memurluğuna sunmak;
 • Vergi ve KDV numaralarının alınması ve sosyal güvenlik amacıyla vergi dairesine kaydolunması.

Türkiye’de Kimler Şirket Kurabilir?

Hissedarlar, şirketin kurucuları veya daha doğrusu sahipleridir. Bir firmada hem bireyler hem de şirketler çeşitli hak ve sorumluluklara sahiptir. Hem özel hem de kamu Türk şirketlerinde asgari ortak sayısı birdir. Türkiye’de bir iş kurarken, tek hissedarlar Türk vatandaşı veya yerleşik vatandaş olabilir, ancak tam tersi yabancılar da olabilir.

Türkiye’de hem kadın hem de erkek iş kurabilir ancak yaş sınırı vardır. Kişinin 25-55 yaşları arasında olması gerekmektedir. Hükümetin belirlediği Türk Kanunlarına göre Türkiye’de gerekli şartları sağlayan kişiler şirket kurabilirler.

Vergi indirimlerinden yararlanabilmek için yaş şartına dikkat etmek hayati önem taşımaktadır.

29 yaşın altındaysanız, tek mal sahibi olarak bir iş kurabilir ve vergilerden tasarruf edebilirsiniz.

Şahıs şirketi, kendi işini kurmak isteyenler için bir seçenektir.

Yabancılar Türkiye’de Şirket Kurabilir mi?

Evet, yabancılar Türkiye’de şirket kurabilirler. Uluslararası yatırımcılar için Türkiye’nin düzenleyici ve yasal çerçevesi oldukça iyidir. Yabancı yatırımcıların uyruğu veya ikamet yeri ne olursa olsun Türkiye’de kurabilecekleri şirket türü konusunda herhangi bir kısıtlama yoktur. Uluslararası anlaşmalarda veya belirli yasalarda aksi belirtilmedikçe, yabancı yatırımcılar yerli yatırımcılarla aynı yerel düzenlemelere tabidir. Yerel bir hissedarın bir veya daha fazla yabancı gerçek kişi veya tüzel kişilik ile bir limited şirket (LLC) oluşturmasına gerek yoktur.

Türk hükümeti, yabancı yatırımcıların ülkedeki bir şirketin %100’üne sahip olmalarına izin veriyor. Türk vatandaşları öz sermaye katılımına katılmak zorunda değildir. Türkiye’de yeni bir şirket adına banka hesabı açarken, Türkiye dışından para gönderiminde herhangi bir sınırlama yoktur. Net kârlar, temettüler, bir yatırımın tamamının veya bir kısmının satışından veya tasfiyesinden elde edilen gelirler, tazminat ödemeleri, lisans, yönetim ve benzeri anlaşmalardan doğan tutarlar ve dış kredilerden kaynaklanan geri ödeme ve faiz ödemelerinin tümü yabancı yatırımcılar, bankalar ve özel finans kuruluşları tarafından, kısıtlama olmaksızın yurt dışına serbestçe transfer edilebilir.

Türkiye’de Şirket Kurmak İçin Nereye Başvurulur?

Bir iş türüne karar verdiyseniz, başlangıç ​​aşamasında iki kayıt adımını tamamlamanız gerekir: Ticaret Odasına kaydolun ve ilgili Vergi Dairesi nezdinde bir vergi mükellefi hesabı açın.

Öncelikle şirket merkezi olarak kullanılacak adresinizi belirlemelisiniz. Kira sözleşmesini imzaladıktan sonra, şirketin ana sözleşmesini hazırlamak için danışmanınızla birlikte çalışmalısınız. Bu noktada düşünülmesi gereken birkaç şey vardır: Örneğin, şirketin unvanını ve NACE kodunu belirlemektir. Hazırlamayı tamamladığınızda, mali danışmanınızla yaptığınız birincil sözleşmeyi mutlaka gözden geçirmelisiniz. Ana sözleşmenin hazırlanmasında Mersis sistemi kullanılacaktır. Bu noktada sistem ayrıca olası vergi numarasını da alacaktır.

Ardından, ilgilenmeniz gereken noter işi vardır. İlk ziyaretinizde noterde basılacak ana sözleşmeyi imzalamanız ve mali müşavirinize şirket kurma yetkisi vermeniz gerekir.

Şirket adına bir banka hesabı açmanız ve noter tasdikli ana sözleşme ve sistemden alınacak olası vergi numarası ile birlikte sermayenin yüzde 14’ünü yatırmanız gerekir. Banka, işletmeniz kurulana kadar bu parayı bloke eder. Firmanız kurulduktan sonra blokaj kalkacak ve fonlarınızı kullanabileceksiniz. Eğer kurduğunuz firma limited şirket ise bir banka hesabı açıp hesaba para yatırmanıza gerek yoktur.

Danışmanınız artık gerekli evrakları (dilekçe, ana sözleşme, banka bloke mektubu, rekabet fonu ödemesi vb.) içeren dosya ile şirket kaydı için ilgili Ticaret Odasına başvurabilir. Belgelerinizde herhangi bir eksik belge yoksa Ticaret Odası bir veya iki gün içinde kayıt işlemini tamamlayacaktır.

Firmanız Ticaret Odası’na kaydolduktan sonra ikinci kez notere gitmeniz gerekecektir. Bu sefer mevcut şirketin imza sirkülerini hazırlamak için imza atacaksınız. Mali müşavirinize kurumsal bir yetkili olarak Noterden vekaletname vereceksiniz. Ayrıca vergi dairesi başvurusu için idarecilerin kimlik veya nüfus cüzdanlarını notere tasdik ettirmeleri ve noter tasdikli suretlerini mali müşavirlerine göndermeleri gerekmektedir.

Mali müşaviriniz, Ticaret Sicilinden şirketin onaylı resmi defterlerini alacak, vergi dairesi tescili için dilekçe verecek ve gün sonunda işletmenizin vergi levhasını çıkaracaktır. Vergi dairesi, işyerinizin bulunduğu adrese sandık görevlisi gönderecek ve sandık görevlisi sizden sandıkta hazır bulunmanızı ve sandık raporunu imzalamanızı isteyecektir. Eğer sandık görevlisi sizi ikamet ettiğiniz yerde bulamazsa, yeniden arama talebinde bulunmalısınız.

Türkiye’de Şirket Kurmak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

İş belgelerine ihtiyacınız varsa size yardımcı olabiliriz; Şirket Sicilleri ile olan bilgimiz ve ilişkilerimiz şirket kayıtlarını, raporlarını almamızı ve eksiksiz şirket aramaları yapmamızı sağlar.

Sağlanan Şirket Belgeleri şunları içerir:

 • Resmi Şirket, İyi Durum Belgelerini ve Kuruluş Belgeleri.
 • Direktör Raporu ve Mali Tablolar.
 • Yönetim Açıklamaları.
 • Muhtıra ve esas sözleşme.

Onaylı Şirket Belgeleri resmi amaçlarla düzenlenebilir ve Apostilli/Tasdikli olabilir.

Türkiye’de Şirket Kurmak için Ne Kadar Paraya İhtiyacınız Var?

Başka bir ülkede bir iş kurarken, dikkate alınması gereken ilk adım işe başlamanın maliyetidir. Türkiye’de şirket kurmanın çeşitli maliyetleri vardır.

Anonim Şirket için minimum yatırım tutarı 36.022,80 dolardır. Kayıtlı sermaye sistemini benimseyen halka açık olmayan anonim şirketler için en az 7.204 dolar gereklidir.

Limited şirketin sermayesi en az 1200 dolar olmalıdır. Şirketin kuruluşundan itibaren 24 ay içinde, sermaye katkısının tamamı nakit olarak ödenebilir. Kurumsal sözleşme şartlarına bağlı olarak ödeme planı yönetim kurulu tarafından belirlenebilir.

Kolektif işletmelerin herhangi bir fona ihtiyacı yoktur.

Komandit Ortaklık için ortakların her birinden bir, en fazla beş bin hisse gerekir. 10 dolar ortaklık payı vardır.

Türkiye’de Hangi İşler Yapılabilir?

Teknoloji günümüzde dünyanın en aktif sektörlerinden biri olmasına rağmen, Türkiye’nin en kârlı işlerinden bazıları burada listelenmiştir.

Türkiye tekstil ve kumaş sektöründe, Osmanlı İmparatorluğu’na dayanmaktadır. Ayrıca, tekstil ve kumaş sektörü önemli bir rol oynamaya devam etmektedir. 2020 yılında tekstil ihracatı uluslararası alanda dördüncü sırada yer alırken, küresel ihracatın %3,3’ini oluşturuyor. 2000 yılından bu yana tekstil ve giysi ihracatı %50’den fazla arttı. Türkiye’nin tekstil ve hazır giyim ihracatının çoğu Avrupa’ya gönderiliyor ve Almanya, Birleşik Krallık ve İspanya bunların ilk beşini oluşturmaktadır.

Ekonomik büyüme, kongre turizmindeki artış ve sivil havacılıktaki iyileşme, ülkenin geliştiğinin işaretleridir. Lüks araç kiralama talebinin gelecekte hızla artacağını öngörülüyor. Önümüzdeki beş yıl içinde, artan sermaye, istihdam ve teknolojik gelişmeler sonucunda Türkiye oto kiralama pazarının hacminin dört katından fazla artması bekleniyor.

Birçok yatırımcı Türk gayrimenkulünü güvenli bir bahis olarak görmektedir. Şu anda dünyanın dikkati Türkiye’nin gelişen konut piyasasına odaklanmış durumdadır. Türk emlak piyasasına yerel işlemler hakimdir, ancak önemli ölçüde yabancı gayrimenkullerdeki çıkarlara göre ağırlık kazanmıştır. Sonuç olarak, artan sayıda yabancı, Türkiye’de mülk satın almakla ilgilenmektedir.

Büyük bir ülke olan Türkiye’de çok sayıda emlak yatırımcısı vardır. Türkiye’nin yatırımları yabancı yatırımcılar için meyvelerini vermeye devam etmektedir. Ankara’dan Mersin’e çok yatırımcı vardır. Bu makaleyi okuyarak gayrimenkul yatırım fonlarınızı nasıl analiz edeceğinizi öğrenebilirsiniz.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) sektörünün Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA), Asya ve Kuzey Amerika’ya (NA) ihracatı 1 milyar doları aşarak Türkiye’yi önemli bir BİT ürünleri ihracatçısı haline getirdi. Bilgi ve iletişim teknolojisi (BİT) sektöründeki yazılım, donanım, ekipman ve hizmetler, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne ihracatının yaklaşık %80’ini oluşturmaktadır.

2000’li yılların başında, uluslararası yatırım sektöründeki istihdamı 143.000’e yükseltti. Şu anda, BİT çalışanlarının yaklaşık %20’si Ar-Ge’de yer almaktadır ve bu çalışanların %70’inden fazlası 35 yaşın altındadır. Türkiye’nin işgücü, mühendislik ve bilgisayar bilimlerinde üniversite mezunlarının artmasıyla desteklenmiştir. 2019 yılında ilk kez rekor sayıda yaklaşık 59.000 kişi ilgili alanlarda derece kazanmıştır. Ülkenin eğitimli işgücü ve düşük işçilik giderleri nedeniyle Türkiye bölgesel bir güç merkezidir.

Türkiye’de İş Kurmanın Avantajları Nelerdir?

Türkiye’de iş kurmak isteyen yabancı yatırımcılar birçok avantajdan yararlanabilirler. Türkiye, Avrupa’nın ve Orta Doğu’nun ticaret merkezi olarak stratejik konumu nedeniyle ilgi çekici bir pazardır. Ayrıca ülke, yüksek yatırım potansiyeli ve Türk hükümetinin sürekli desteği ile yabancı yatırımcılar için hayatta bir kez karşılaşılabilecek bir şans sunmaktadır.

Türkiye’de iş kurmanın avantajları aşağıda listelenmiştir:

Düşük İşletme Maliyetleri: Ucuz işletme maliyetleri, Türkiye’de iş kurmanın avantajlarından biridir. Birleşik Krallık veya Amerika Birleşik Devletleri gibi başka bir ülkede iş kurmak size bir servete mal olabilirken, Türkiye muazzam bir fırsat sunmaktadır. Türkiye’de her yıl yaklaşık bir milyon öğrenci üniversiteden mezun olmaktadır ve birçoğu kendi işini kurmak yerine iş aramaya başlamaktadır. Sonuç olarak, giriş seviyesi ücret ve işçilik maliyeti nispeten düşüktür. Ürünlerin ve hizmetin yüksek kalitesine rağmen tedarikçilerin maliyeti çok makuldür. Bu çok büyük bir avantajdır çünkü işletmenizin ilk maliyetleri konusunda endişelenmenize gerek kalmayacaktır.

Güçlü Tüketici Harcamaları: Türkiye’nin genç nüfusunun bir diğer avantajı da harcadıkları para miktarıdır. İş planınızı ve pazarlama stratejinizi gençlerin ihtiyaçlarına göre şekillendirerek Türkiye’de başarılı bir iş kurabilirsiniz. Güncel trendleri takip ederek ve işinizde kullanarak genç müşterileri Türkiye’ye çekebilirsiniz.

Yerel Üreticiler: Gerçek dünyada firmanızı kurduğunuz yerin yakınındaki üreticileri bulmak mantıklıdır. Türkiye’deki birçok yerel üretici, yatırımcılara yardımcı olmaya ve desteklemeye hazırdır. Bir konseptiniz varsa ve bunu yerel bir üretici tarafından yürütmek istiyorsanız, size memnuniyetle yardımcı olacaklardır. Daha büyük sağlayıcılara kıyasla, yerel üreticiler de minimum siparişleri kabul etmeye daha isteklidir. Bu, Türkiye’de iş kurmak isteyen bir yatırımcı için büyük bir avantajdır.

Türk Hükümetinden Sağlanan Teşvikler: Türk hükümeti, yatırımla ilgili harcamaları azaltarak ve daha yatırımcı dostu bir ortam sağlayarak hem yerli hem de yabancı yatırımcıları teşvik etmektedir. Yeni yatırım teşvik sistemi sayesinde yatırımcıların giderleri düşürülmüştür. Yatırım Teşvik Belgesi (IIC) alan yabancı yatırımcılara KDV ve gümrük vergisi muafiyetleri, vergi indirimleri, sosyal güvenlik primi yardımı, faiz oranı desteği, arazi tahsisi, KDV iadesi ve gelir vergisi stopaj desteği sağlanmaktadır.

Türk Vatandaşlığı: Son olarak, uluslararası yatırımcılar, 2017 yılında Türkiye’de bir firma kurarak Türk vatandaşlığı ve buna bağlı ayrıcalıkları kazanabilirler. Belirli bir miktarın üzerinde kazanç sağlayan ve iş yaratan veya mevduatlarını elinde bulunduran yabancı uyruklulara Türk vatandaşlığı verilmiştir. En az 500 bin dolar tutarında bir sermaye yatırımı yaparsanız ,en az 50 kişi çalıştırırsanız, 400 bin dolar değerinde gayrimenkul satın alırsanız, en az 500 bin dolar tutarında Türk depozito tutarsanız, bankalardan en az üç yıl süreyle veya en az 500 bin dolar değerinde devlet iç borçlanma senetleri satın alır ve en az üç yıl saklarsanız Türk vatandaşlığı alabilirsiniz.

Türkiye’de Ofis Nereden Alınır?

Merkezi şehir semtleri, Boğaziçi Avrupa ve Asya kıyı şeridinin semtleri en değerli mülklere, lüks konutlara ve evlere sahiptir. Türkiye’de yatırımcıların ilgisini çeken AVM’ler, restoranlar ve daha birçok tesisi tek çatı altında toplayan, çoğu yüksek kule sitelerde inşa edilen yeni projeler vardır.

Gayrimenkul Grubu Projeleri aşağıdaki gibidir:

Ofis

Şehir Boyut Fiyat
Lüks Ofis İstanbul 1-4 Yatak Odası 700,348 ABD doları
Delüks ofisler Maltepe 1-3 Yatak Odası 842.000 ABD doları
Bileşiklerde Ofis Antalya 1-5 Yatak Odası 578.000 ABD doları
Lüks Ofis İzmir 1-3 Yatak Odası 60.000 ABD doları

 

Şirketimi Türkiye’ye Nasıl Kaydedebilirim?

Yeni Ticaret Kanunu, Türk tüzel kişiliklerini iki farklı şekilde tanımaktadır. Birincisi Limited Şirket ve Anonim Şirkettir. Bu tür şirketler, Türk hukuku tarafından tanınan diğer tüzel kişiler ticari ortaklıklardır.

Bir anonim şirketin açılması için en az bir hissedar gerekmektedir ve özel veya halka açık olabilmektedir. Kanuna göre gizli ortağı olan bir anonim şirketin en az 50.000 TL, açık ortağı olan bir anonim şirketin en az 50.000 TL ve kayıtlı sermayesi 100.000 TL olmalıdır. Karar verici olan anonim şirketin yönetimi, tek üyeden oluşturulabilecek bir yönetim kurulu tarafından sağlanmaktadır.

Limited şirket ise sermayesi en az 10.000 TL olan en az bir hissedardan oluşmalıdır. Asgari sermayenin bir kerede yatırılması gerekmektedir, taksitlere izin verilmez. Bir limited şirketin yönetiminde, şirketin hissedarı olamayacak bir müdür veya kurul tarafından korunabilmektedir. Yapacağınız yatırımın türüne bağlı olarak, kendi başınıza veya bir ortakla bir şirket açabilirsiniz.

Yorum yapın