Türkiye’deki Şirket Türleri Nelerdir?

Türkiye, stratejik planlara göre en uygun yapılanma ve planlama için en uygun ülkelerden biridir. Şirket türünü seçmek gereklidir ve Türkiye’de hem yerli yatırımcılar hem de yabancı yatırımcılar aynı hak ve yükümlülüklere tabidir. Yabancı yatırımcıların Türkiye’ye doğrudan yabancı yatırımları ücretsizdir yanı sıra Türkiye’deki faaliyet ve işlemlerinden doğan net kar, temettü, satış, tasfiye ve tazminat tutarları ve benzeri tutarlar, bankalar veya özel finans kuruluşları aracılığıyla yurt dışına serbestçe transfer edilebilmektedir. Kurulacak şirketin yasal açıdan doğru yapılanması ve kuruluşunuzun başarısı için son derece önemlidir. Türk Ticaret Kanunu’na göre Türkiye’de beş tür şirket vardır. Bunlar limited şirketler, limited ortaklı şirketler, kooperatifler, kolektif şirketler ve anonim şirketlerdir. Bu şirketlerin kuruluşu, temel özellikleri ve işleyişi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmiştir. Kooperatiflerin işleyişinde 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu geçerlidir.

1. Limited Şirket

Limited şirket, bir veya daha fazla gerçek veya tüzel kişinin bir araya gelmesiyle ticaret unvanı altında kurulan şirket türüdür. Limited şirketler tek ortakla kurulabilmektedir. Ortak sayısı 50’yi geçmemelidir. Limited şirketler halka arz edilemez. Limited şirketin genel kurul ve yönetim kurulu olmak üzere 2 yetkili ve sorumlu organı bulunmaktadır. Limited şirketin sermayesi en az 10.000 TL (724 USD) olup, şirketin tescil tarihinden itibaren 24 ay içinde sermayenin tamamının paylaşılması geçerlidir. Ödeme planı sözleşmelerde düzenlenebilmekte ve şirket yöneticileri tarafından belirlenmektedir. Limited şirkette hamiline yazılı paylar ihraç edilemez ve halka arz edilemez. Bu tür şirketlerde payların devri genel kurulun onayına bağlıdır. Şirket kuruluş işlemleri sistem kullanıcıları tarafından online bir sistem olan Merkezi Kayıt Sistemi Uygulaması (MERSİS) üzerinden başlatılmaktadır. Ortaklar dışında bir yönetici varsa, göreve ilişkin kabul belgesi düzenlenmelidir. Limited Şirket Esas Sözleşmesinin Ticaret Sicil Memurluğuna tescilini müteakip, şirket unvanı altında noterden imza sirküleri ve yeminli mali müşavir için vekâletname düzenlenmesi gerekmektedir. Limited Şirket tarafından kullanılacak yasal defterlerin tasdikli olması gerekmektedir. Merkezin bağlı olduğu vergi dairesinde limited şirket açılması gerekmektedir. 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre Limited Şirkete ait işyerinde (kuruluşta) personel çalıştırılacaksa, en geç sigortalının istihdam edildiği tarihte kurumda işyeri numarası oluşturulmalıdır. Son olarak belediye işletme ve çalışma ruhsatı alınmalıdır ve böylece limited şirketin kuruluşu tamamlanmış olmaktadır.

Limited Şirketin Avantajları Nelerdir?

Limited şirketlerin en önemli avantajı, kuruluş için gerekli sermayenin düşük olmasıdır. Şirketin borçlarında sermaye payı bulunan herkes hisse oranına göre sorumludur. Bir limited şirketin avantajları aşağıda listelenmiştir.

 • Sabit oranlı vergi ödemektedirler.
 • Genel kurul toplantısına bir bakanlık temsilcisinin katılmasına gerek yoktur.
 • En az iki yıl süreyle elde tutulan şirket hisselerinin satışından Katma Değer Vergisi ödenmez.
 • Avukat tutma zorunluluğu yoktur.

2. Limited Ortaklık Şirketleri

Türkiye’de tescil sürecinin basit adımları ve küçük veya orta ölçekli bir şirket olarak uygunluğu nedeniyle denizaşırı yatırımcılar arasında limited şirket tercih edilmektedir. Türkiye’de bir limited şirket, asgari yaklaşık 10.000 TL (724 ABD Doları) sermaye ile kurulabilmektedir. Türkiye’de komandit şirket en az bir hissedar tarafından kurulabilmekte ve Türk Ticaret Kanunu ve bu ülkede yürürlükte olan diğer kanunlar çerçevesinde işlemler yapılabildiği sürece vatandaşlık sınırlaması olmamaktadır. Esas Sözleşme, nüfus cüzdan fotokopileri ve yeni kurulan şirket temsilcisinin vekâletnamelerinin noter tasdikli ve Türkiye Ticaret Sicili ‘ne ibraz edilmesi zorunludur. Bu arada, yatırılması gereken asgari sermaye için Türkiye’de bir banka hesabının açılması gerekmektedir.

Limited Ortaklık Şirketinin Avantajları Nelerdir?

Sınırlı ortaklar için ana avantaj, ticari borçlara ilişkin yükümlülüklerinin sınırlı olmasıdır. Sınırlı bir ortak, yalnızca yatırdığı miktara kadar kişisel olarak sorumlu tutulabilmektedir. Sınırlı ortaklar, katkılarından fazlasını kaybedemeyeceklerini bilmektedirler. Yatırım korumalıdır ve risk düşüktür.

Limited ortaklık şirketlerinin başlıca avantajları aşağıda listelenmiştir.

 • Sınırları geçen gelirlerde çifte vergi yoktur.
 • Ortakların kayıpları daha kolay kullanma yeteneğidir.
 • Kar/zararın ortaklar arasında taşınmasında daha fazla esneklik vardır.
 • Genel olarak daha fazla esneklik vardır.

3. Kooperatifler

Kooperatif şirket, diğer şirket türleri gibi bir tür ticari kuruluştur. Kooperatifler istisnalar dışında en az 7 ortakla kurulmaktadır. Kooperatifler, üyelerin belirli ekonomik çıkarlarını ve mesleki ihtiyaçlarını, emek ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma yoluyla sağlamak ve korumak için kurulmuş şirketlerdir. Kooperatifler gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulmaktadır. Değişken ortaklı ve değişken sermayeli ortaklıklardır. Her ortak en az bir, en fazla beş bin pay almaktadır. Ortaklık payı tutarı 100 TL’dir. Kooperatif genel kuruluna, genel kuruldan üç ay önce, ortak olmayanlar dışındaki tüm ortaklar katılabilmektedir. Yapı kooperatiflerinde bu işleme gerek yoktur.

Kooperatiflerin Avantajları Nelerdir?

Kooperatifler, üyelerinin ihtiyaçlarını maliyet etkin ve en uygun şekilde karşılamalarını sağlamaktadır. Kooperatifler üretici ile tüketici arasındaki yolu kısaltmakta, kaliteyi artırmakta ve maliyetleri düşürmektedir. Kooperatifler, üyelerini birlikte çalışmaya teşvik etmektedirler. Ayrıca teknik bilgi ve deneyimlerini arttırmaktadırlar.

Kooperatiflerin avantajları aşağıda listelenmiştir.

 • Kooperatifler, üyelerinin küçük birikimlerini en verimli şekilde kullanmalarını sağlamaktadırlar.
 • Kooperatifler kaliteyi arttırmakta ve maliyetleri düşürmektedirler.
 • Kooperatifler, üyelerinin ihtiyaçlarını en uygun şekilde sağlamaktadırlar.
 • Kooperatifler, üyelerini birlikte çalışmaya teşvik etmektedirler. Teknik bilgi ve deneyimlerini arttırmaktadırlar.
 • Kooperatifler sosyal dengeyi sağlamaktadırlar.

4. Anonim Şirket

Anonim şirket, sermayesi sabit ve paylara bölünmüş, sadece mal varlığı ile borçlarından sorumlu olan şirket türüdür. Anonim Şirket hissedarları sadece taahhüt ettikleri sermaye paylarına ve şirkete karşı sorumludur. Anonim şirket ortaklarının kamu borçları bakımından şirkete koymayı taahhüt ettikleri sermaye dışında hiçbir sorumlulukları yoktur. Şirketin malvarlığından tahsil edilemeyen kamu borçlarından doğan sorumluluk yönetim kurulu üyelerine aittir. Anonim Şirketler, esas sözleşmelerinde kanunen yasaklanmayan her türlü işi yapacak şekilde yapılandırılabilmektedirler. Ek bir ortakla anonim şirket kurmak mümkündür ve bu ortak, gerçek veya tüzel kişi olabilmektedir. Genel kurul ve yönetim kurulu olmak üzere iki unsuru vardır. Yabancı yatırımcıların Türkiye’de Anonim Şirket kurma şartları yerli yatırımcılarla aynıdır. Anonim şirketler, özel kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça en az 50.000 TL (3600 USD) sermaye ile kurulmaktadır. Ayrıca Anonim Şirketlerde nakden taahhüt edilen payların en az %25’inin şirket tescilinden önce şirket adına açılan bir banka hesabına yatırılması zorunludur. Anonim Şirketlerde en az bir ortak bulunmalıdır. Ortak sayısında herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak anonim şirketlerde ortak sayısının 250’yi geçmesi halinde şirket Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi olacaktır. Anonim şirket kurmak için Merkezi Kayıt Sistemi Uygulaması (MERSİS) üzerinden online başvuru yapılmaktadır. Sermayenin 1/4’ü Banka Hesabına yatırılmaktadır. Anonim şirkette pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri varsa, bu üyelerden görevi kabul ettiklerine dair yazılı beyan alınmaktadır. Anonim Şirketin kullanacağı kanuni defterler tasdiklidir. Ticaret Sicil Memurluğuna tescilin ardından şirket unvanı altında noterden imza sirküleri ve yeminli mali müşavir için vekâletname düzenlenmesi gerekmektedir. Anonim Şirket merkezinin bağlı olduğu vergi dairesinde açılış işlemi yapılması gerekmektedir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre, Anonim Şirkete ait işyerinde personel çalıştırılacaksa, sigortalının işe alındığı tarihte kurumda işyeri numarası oluşturulmalıdır. İşyeri ruhsatı işyerinin bağlı olduğu belediyeye başvurularak alınmaktadır.

Anonim Şirketin Avantajları Nelerdir?

Anonim şirketlerin en belirgin avantajı ortak limiti olmamasıdır. Örneğin yüzlerce ortaklı bir anonim şirket kurmak mümkündür.

Anonim şirketlerin avantajları aşağıda listelenmiştir.

 • Kamuya açık hale getirilebilmektedir.
 • Tahvil satabilmektedir.
 • İki yıldır hisse sahibi olan kimse, hissesini satarsa ​​Gelir Vergisi ödemek zorunda değildir.
 • Transfer işlemleri kolaydır.
 • Şirketten alacak tahsilatı gerçekleşmediği takdirde şirket ortakları sorumluluk kabul etmemektedir.

5. Kolektif Şirket

Kolektif şirketler, gerçek kişi olması gereken iki ortak tarafından kurulabilen şirketlerdir. Her iki ortağın da şirketi ayrı ayrı yönetme hakkı vardır. Her iki ortağın da sorumlulukları vardır ve yönetim işi, esas sözleşme veya ortakların çoğunluğu tarafından bir veya daha fazla başka ortağa devredilebilmektedir. Bu ortaklar, şirketin alacaklılarına karşı ikinci dereceden sınırsız sorumludur. Ayrıca kolektif şirket için sermaye şartı aranmamaktadır. Kolektif şirketler Türk Ticaret Kanunu’nun 124. maddesinde düzenlenmiştir. Kolektif şirket, ticaret siciline tescil edilerek tüzel kişilik kazanan şirket türüdür. Kolektif şirket kurulurken, şirket ve türünü gösterecek şekilde ortaklardan en az birinin adı ve soyadının ticaret unvanında yer alması gerekmektedir. Şirketin kurulacağı bölgedeki ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olması gerekmektedir. Kolektif şirketin kuruluşundan sonra Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan yapılması zorunludur. Vergi dairesi işlemleri ve SGK kayıtları yapılmalıdır.

Kolektif Şirketin Avantajları Nelerdir?

Kolektif şirketler kuruluş açısından en kolay kurulan şirketler arasındadır. Kolektif şirketlerde diğer şirket türlerinde olduğu gibi asgari sermaye tutarının belirlenmemiş olması önemli bir avantajdır.

Kolektif şirketlerin avantajları aşağıda listelenmiştir.

 • Kolektif şirket kurmanın en büyük avantajlarından biri, kurulumunun kolay olmasıdır.
 • Bu şirket türünde tüzel kişiliğin bulunmaması, kolektif şirketin infisahını kolaylaştırmaktadır.
 • Şirket kuruluş maliyetleri düşüktür.
 • Kolektif şirketlerde ortakların denetim çalışması yapabilmeleri önemli bir avantajdır.

Türkiye’de En Çok Hangi Şirket Tipi Vardır?

Aktif limited şirket sayısı 906 bin 200, ticari işletme sayısı 684 bin 466, şube sayısı 212 bin 723, anonim şirket sayısı 150 bin 457, kooperatif sayısı 31 bin 741, Kolektif şirketler 10 bin 893, limited şirket sayısı 1932. Anonim şirketler ve limited şirketler Türkiye’de en yaygın şirket türleridir. Tüm şirketlerin yaklaşık %82’si limited şirket, %13’ü anonim şirket ve %4’ü kooperatiftir. Kolektif ve komandit şirketlerin toplamı %1 civarındadır.

Türkiye’de Şirket Nasıl Kurulur?

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre Türkiye’de şirket kurmak için şirketin merkezinin Türkiye’de olması gerekmektedir. Başka bir seçenek de sanal bir konum elde etmektir. Sanal konum devletin verdiği yasal adrestir. Şirketin sermayesi önemli ve belirleyici bir noktadır. Türk hukukuna göre şirket kurmak için asgari bir sermaye olmalıdır. Çalışma/oturma izni almak ve ticari bir kuruluşa üye olma özelliğine sahip olmak diğer tamamlayıcı unsurlardır. Her şirket türüne göre şirket kuruluşu için kriterler ve asgari şartlar farklılık gösterebilmektedir.

Şirket kurmak için en önemli hususlar iş planı hazırlamak, iş faaliyet alanını belirlemek, işyeri kiralamak ve tüm yasal prosedürlere hâkim olmaktır. Şirket kurulmadan önce bir iş planının hazırlanması, işletmelerin hızlı bir şekilde çalışmaya başlamasını sağlamaktadır. Bu plan doğrultusunda bir iş faaliyet alanı belirlenmektedir. Böylece işin doğası ve gelecek hedefleri netleşmektedir. Bir işyeri kiralayarak veya yerin sahibi olarak, başlangıçtaki işlemlerden en temel olanı yerine getirilmiş olmaktadır. Bu ilk aşamada yasal prosedürlere hâkim olmak, olası tüm sorunları önceden önleyecek ve iş kurma sürecini sağlıklı hale getirecektir.

Tüm şirketler, Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen şekilde Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın izni ile kurulmaktadır. Limited Şirket bir veya daha fazla ortakla kurulabilmektedir, ancak ortak sayısı 50’yi geçemez ve gerçek veya tüzel kişi olabilmektedir. Komandit ortaklığın sermayesi 10.000TL’den (724USD) az olamaz. Limited şirket için, kimlik belgesi, şirketteki her bir ortak için kişisel fotoğraflar, ortaklar adına kişisel vergi numarası belgesi alınması, Emniyet Müdürlüğü’nden güvenlik onay belgesi, Ticaret Sicili tarafından düzenlenen ana sözleşmenin kopyası istenen belgelerdir. Anonim şirket kurmak için en az 50.000 TL (3600USD) sermaye ve en az bir ortak aranmaktadır. Anonim şirketlerin en fazla 500 hissedarı olabilmektedir. Şahıs şirketi, bireysel olarak kurulan ve kuruluş maliyeti daha düşük olan bir şirket türüdür. Kooperatif şirketi en az yedi ortakla kurulmaktadır. Her ortak en az 1000, en çok 5000 pay taahhüt etmektedir. Bir limited şirkette olduğu gibi aynı evraklar gereklidir. Tüm şirketlerin kuruluşu için esas sözleşmenin hazırlanması, noter tasdik işlemleri, esas sözleşmenin ticaret siciline tasdiki, potansiyel vergi numarasının alınması, ilgili sermayenin bankaya yatırılması, ilgili belgelerin bankaya ibraz edilmesi süreci ve ticaret sicili takip edilmektedir.

Türkiye’de Şirket Kurmanın Avantajları Nelerdir?

Türkiye önemli ve yüksek potansiyelli bir yatırım ülkesidir. Bunlar; Düşük işletme maliyetleri, güçlü tüketici harcamaları, Türk vatandaşlığı, otorite teşvikleri, eşit şartlar ve haklar, yerli üreticiler, özel ekonomik bölgelerin varlığıdır.

Türkiye’de şirket kurmanın avantajları aşağıda sıralanmıştır.

 • Düşük İşletme Maliyetleri: Türkiye, ihtiyaç duyulan malzemelerin düşük maliyetle kolayca bulunabildiği bir ülkedir. Üretimde kullanılan gerekli malzemeler oldukça fazla ve çeşitlidir.
 • Güçlü Tüketici Harcamaları: Bu ciddi bir avantaj yaratan bir faktördür. Türkiye’deki yüksek potansiyelde güçlü bir tüketici harcama avantajı vardır.
 • Türk Vatandaşlığı: Türkiye, iş kuran yabancı yatırımcılara vatandaşlık hakkı vermektedir. Vatandaşlık başvuru süreci ve tüm işlemler 3 aydan kısa sürede tamamlanmaktadır. Bu yabancı yatırımcılar için önemli bir fırsattır.
 • Yetki Teşviki: Türk hükümeti yabancı yatırımcıları desteklemektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin bu konuda kapsamlı bir teşvik programı bulunmaktadır. Bu program, düşük bir ön maliyete ve yatırımı kolaylaştıran ve hızlandıran özelliklere sahiptir.
 • Eşit Şartlar ve Haklar: Yabancı yatırımcılar, ülkeye yapılan yabancı yatırımlarda yerel yatırımlarla aynı şartlara, haklara ve avantajlara sahiptir.
 • Yerli Üreticiler: Bu imkân ülkede çok yaygın ve güçlüdür. Yatırımın verimliliğini ve hızını artıran bir faktördür.
 • Özel Ekonomik Bölgelerin Varlığı: Türkiye’nin özel ekonomik bölgeleri vardır. Bu yatırımın büyütülmesinde büyük esneklik ve kolaylık sağlamaktadır.

Yabancılar Türkiye’de Şirket Kurabilir mi?

Evet, yabancılar Türkiye’de farklı türde şirketler kurabilirler. Türkiye’de hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için oldukça değerli gayrimenkuller bulunmaktadır. Buna ek olarak, Türk Hükümeti yabancı yatırımcılarla yerel yatırımcıların aynı hak ve yükümlülüklere sahip olmalarına izin vermektedir. Bu, yabancıların Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen tüm şirketleri kurabilecekleri anlamına gelmektedir. Ayrıca yabancıların Türkiye’de şirket kurmada birçok avantajı bulunmaktadır. Çünkü yabancı yatırımcılara devlet desteği giderek artmaktadır.

Türk Ticaret Kanunu’nda çeşitli şirket türleri yer almaktadır. Yabancılar ve Türkler şu anda şirket kurma konusunda aynı haklara sahip olsalar da daha önce eski yasalara göre yabancıların yalnızca anonim ve limited şirket kurma izni vardı. Ancak, artık böyle bir sınırlama yoktur. Türk yatırımcılar istedikleri şirketi kurabilirlerse, yabancı yatırımcıların da istedikleri şirketi kurma hakları vardır.

Öncelikle şirketin unvanı, faaliyeti, ne için kurulduğu, karargâhı, müdürleri veya yardımcıları ve fiziki ihtiyaçları belirlenmelidir. O halde Türkiye’de birden fazla şirket türü olduğu için hangi şirket türünün kurulacağına karar vermek gerekmektedir. Türkiye’de anonim, limited, kollektif, komandit ve kooperatif şirket türleri bulunmaktadır. Daha sonra ise sözleşme temsilciler tarafından hazırlanmalı ve imzalanmalıdır.

Ayrıca yabancıların Türkiye’de şirket kurabilmeleri için bazı belgeler gerekmektedir. Kurulacak şirketin ortağı gerçek kişi ise sadece noter tasdikli pasaport tercümesi belgesi yeterli olacaktır. Ayrıca yabancı tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki vergi kaydı örneği, ticaret bakanlığından alınacak faaliyet belgesinin 2 nüshası ve Türkiye’de tüzel kişiyi bulunduğu ülkede kimlerin temsil edeceği ve kimlerin temsil etmesi Şirket kurmasına ve temsilciliğine izin veren belgeleri sağlamak gerekmektedir. Yabancı bir tüzel kişinin potansiyel bir vergi numarasına ihtiyacı vardır. Ayrıca yurt dışından talep edilmesi gereken belgeleri de sizler için listeledik:

 • Tüzel kişilik adına alınan kuruluş ve potansiyel vergi numarasını sağlamak için vekaletname,
 • Tüzel kişi adına atanacak vekaletname tescil özeti,
 • Tüzel kişilik kararı,
 • Tüzel kişi yönetim kurulunda bulunacaksa, kendi adına hareket edecek temsilcinin imza beyannamesi, gerçek kişi yönetim kurulunda bulunacaksa, gerçek kişinin imza beyannamesi,
 • Her iki durumda da ortaklık dışından yetkilendirilecek kişi kabul mektubudur.

Yorum yapın